Trang chủ | Thư viện | Kinh Sách

Lịch Sử Phật Giáo Đàng Ngoài

Đến thời Lê Trung hưng (1592 – 1789), đất nước lại bị phân chia thành Đàng Ngòai và Đàng Trong với cuộc chiến tranh của Chúa Trịnh với Chúa Nguyễn

Bình luận