Trang chủ | Thư viện | Kinh Sách

Tâm và Ta

Tâm và Ta của Thầy Thích Trí Siêu gồm hai phần. Phần đầu có 3 chương, phân tích học thuyết vô ngã, là phần mở rộng của quyển Vô ngã do chính tác giả

Bình luận